ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

Najnowsza galeria

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

JEDNODNIÓWKA 2017

"OGÓLNIaK" 5(10) - 2015

RODO (GDPR)

RODO

Informacje dla maturzystów PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 lutego 2020 01:00

Podstawa prawna:

 1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, ze zm.), zwaną dalej „ustawą"
 2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem"
 3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700)
 4. informatorami o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 5. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o dostosowaniach"
 6. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku (aktualizacja z 21 maja 2020 r.), zwanym dalej „komunikatem o harmonogramie
 7. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2020 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o przyborach"
 8. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2020 r., zwanym dalej „komunikatem o egzaminie z informatyki"
 9. wykazem olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty, zwanym dalej „wykazem olimpiad", dostępnym pod następującym adresem: https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/%20komunikaty/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazuolimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-ro.html
 10. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843, ze zm.)
 11. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, ze zm.), w szczególności z rozporządzeniem zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891), zwanym dalej „rozporządzeniem 1905"
 12. Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), gimnazjalnego (EG), maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ), dostępnymi pod adresem https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C3%B3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf (Wytyczne – w zakresie dotyczącym egzaminu maturalnego – stanowią również załącznik 29_1905 do niniejszej informacji)

I. DEKLARACJA

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:

wstępną - w terminie do 30 września 2019 r (poniedziałek),

ostateczną - w terminie do 7 lutego 2020 r. (piątek).

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie, o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

II. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU MATURALNEGO

Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie:

- opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie występowania specyficznych trudności w uczeniu się (wydana nie wcześniej niż po 3 klasie SP i nie później niż do ukończenia SP),

- orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- zaświadczenia lekarskiego (dla przewlekle lub czasowo chorych),

- opinii rady pedagogicznej (§37 i 51 Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r. Dz.U. 228 poz.1491)

Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza uczeń/absolwent przedkłada dyrektorowi szkoły do 30 września 2019r. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2020r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym (niezwłocznie po jego otrzymaniu).

Zdający, który przedłożył opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, ma prawo do oceny arkuszy egzaminacyjnych według dostosowanych kryteriów oceniania, a w przypadku gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i ocenienie arkusza egzaminacyjnego, ma prawo do pisania rozwiązań na komputerze lub maszynie do pisania.

Nie ma możliwości wydłużenia czasu egzaminu dla osób z dysleksją na egzaminie maturalnym.

Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego znajduje się na stronie CKE (www.cke.edu.pl) i u dyrektora/wicedyrektora szkoły.

Zdający, który jest chory, może podczas egzaminu korzystać z leków i sprzętu medycznego (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

W tym roku ze względu na niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem, wymagane jest od maturzystów oraz członków komisji egzaminacyjnych posiadanie maseczki zakrywającej usta i nos. Można ją będzie zdjąć dopiero po zajęciu wylosowanego miejsca/ stolika w sali egzaminacyjnej. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, powinni zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły, jednak nie później niż do 29 maja 2020 r. Takie osoby przystąpią do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W ich przypadku, minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi min. 2 m. Dla wszystkich pozostałych osób przebywających w salach egzaminacyjnych, wymagany odstęp wynoski min. 1,5 metra w każdym kierunku.

EGZAMIN MATURALNY OD 2015 ROKU

Maturzysta ma obowiązek przystąpić do egzaminów

CZĘŚĆ PISEMNA

poziom podstawowy - 3 przedmioty:

Język polski

Język obcy nowożytny*

Matematyka

poziom rozszerzony - 1 przedmiot:

Wybrany przez absolwenta - bez progu zaliczenia

CZĘŚĆ USTNA

Egzamin bez określania poziomu -dwa przedmioty:

*do wyboru: Język obcy nowożytny*  Język polski
angielski,
niemiecki,
rosyjski,
francuski,
hiszpański,
włoski
   

W roku 2020 nie odbędzie się część ustna egzaminu maturalnego

PRZEDMIOTY DODATKOWE

Obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego pisemnego egzaminu (bez progu zaliczenia)

Możliwość przystąpienia do egzaminów z pięciu kolejnych przedmiotów

język polski matematyka języki obce nowożytne
* lub poziom dwujęzyczny
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
historia wos język regionalny język łaciński i kultura antyczna
biologia chemia fizyka geografia
informatyka filozofia historia sztuki historia muzyki

JĘZYK POLSKI

Część ustna - bez określania poziomu

/Sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury, w formie monologowej i dialogowej/

Przebieg egzaminu:

- Zdający losuje zadanie składające się z tekstu kultury i związanego z nim polecenia (przygotowanie ok. 15 min.)

- Część I: wypowiedź dotycząca wylosowanego zadania (ok. 10 min.)

- Część II: rozmowa z zespołem przedmiotowym dotycząca tej wypowiedzi (ok. 5 min.)

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Przedmiot obowiązkowy:

- ustny - bez określania poziomu

- pisemny - poziom podstawowy

Przedmiot dodatkowy:

- ten sam język - część pisemna: poziom rozszerzony albo poziom dwujęzyczny

albo

ustny - poziom dwujęzyczny

+

pisemny - poziom dwujęzyczny

- inny język - część pisemna - poziom rozszerzony albo poziom dwujęzyczny

albo

ustny - bez określania poziomu

+

pisemny - poziom rozszerzony

albo

ustny - poziom dwujęzyczny

+

pisemny - poziom dwujęzyczny


III. TERMINARZ EGZAMINÓW PISEMNYCH

Godzina 9.00:

8.06 język polski - pp*
9.06 matematyka - pp
10.06 język angielski - pp
15.06 matematyka - pr
16.06 biologia - pr
17.06 chemia - pr
18.06 język niemiecki - pp
19.06 geografia - pr
24.06 fizyka i astronomia / fizyka - pr

Godzina 14.00:

8.06 język polski - pr *
10.06 język angielski - pr, język angielski - dj*
16.06 wiedza o społeczeństwie - pr
17.06 informatyka - pr
24.06 historia - pr
 

EGZAMINY W TERMINIE DODATKOWYM od 8-14 LIPCA 2020r.

Kiedy można przystąpić-

Przypadki losowe: śmierć osoby bliskiej, wypadek w rodzinie, pożar, powódź, awarie komunikacyjne udokumentowane przez odpowiednie organy

Czasowo niesprawni i chorzy

Udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców/opiekuna prawnego należy złożyć dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu egzaminu /wzór załącznika na stronie CKE/

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM NA STRONIE CKE i OKE POZNAŃ

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym do 11 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.

 

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.

IV. WYNIKI EGZAMINÓW

Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej. Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik obowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym nie wpływa na zdanie matury. Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy przedmiot podstawowy, mogą przystąpić do egzaminu -poprawkowego- z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w sierpniu tego samego roku.

Termin egzaminu ustala Dyrektor CKE.

V. EGZAMINY POPRAWKOWE

Do egzaminu poprawkowego przystępują zdający, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do wszystkich egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Po ogłoszeniu wyników zdający Absolwent, o którym mowa powyżej, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną. Egzamin pisemny odbędzie się 8 września 2020 r. (wtorek, godz. 14:00). Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie zamieszczona na stronie www.oke.poznan.pl oraz można ją uzyskać w sekretariacie lub na stronie www szkoły. Absolwent, który nie zdał egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić ponownie do egzaminu z tych przedmiotów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w okresie 5 lat od daty pierwszego egzaminu.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego zdawanego w terminie poprawkowym do 30 września 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r.

 

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r

VI. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu bądź zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej. Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego w części ustnej lub części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu zdający otrzymuje wynik -0%-. ODBIÓR W SZKOLE 3 LIPCA OSOBIŚCIE LUB PRZEZ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ UPOWAŻNIENIE.

VII. UNIEWAŻNIENIE EGZMINU

Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:

- stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu,
- stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu,
- stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej,
- zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu (w tej sytuacji zdającemu nie odnotowuje się wyniku -0- na świadectwie dojrzałości).

UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA PRZEZ ABSOLWENTA UZASADNIONYCH ZASTRZEŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

Absolwent może, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie wyjaśnień dotyczących wniesionego zastrzeżenia.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie absolwenta o wyniku rozstrzygnięcia.

VIII. WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości.

Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Po dokonanym wglądzie absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu .

Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do okręgowej komisji egzaminacyjnej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku .

IX. ODWOŁANIE DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO

Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów .

Dyrektor OKE może w wyniku wniesionego odwołania dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów lub przekazać odwołanie Dyrektorowi CKE, który przekazuje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem.

Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora OKE do dyrektora CKE. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora CKE, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych. Rozstrzygnięcie jest ostateczne.

X. PODWYŻSZANIE WYNIKU EGZAMINU

UWAGA!!!

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

 

b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, ma prawo w ciągu 5 lat ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego. Należy pamiętać o złożeniu deklaracji!

Godzina 9.00:

8.06 (poniedziałek) język polski – pp*

9.06 (wtorek) matematyka – pp

9.06 (środa) język angielski – pp

15.06 (poniedziałek) matematyka – pr

16.06 (wtorek) biologia – pr

17.06 (środa) chemia – pr

18.06 (czwartek) język niemiecki – pp

19.06 (piątek) geografia – pr

24.06 (środa) fizyka i astronomia / fizyka – pr

 

Godzina 14.00

8.06 (poniedziałek) język polski – pr *

10.06 (środa) język angielski – pr, język angielski – dj*

16.06 (wtorek) wiedza o społeczeństwie – pr

17.06 informatyka – pr

24.06 historia – pr

Autor: Maciej Patelski   
Poprawiony: środa, 27 maja 2020 23:25
 
Copyright © 2012-2020 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.