RANKING PERSPEKTYW

brazowe-liceum-2020

Najnowsza galeria

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

JEDNODNIÓWKA 2017

"OGÓLNIaK" 5(10) - 2015

RODO (GDPR)

RODO

Informacje dla maturzystów PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 lutego 2020 00:00

I. DEKLARACJA

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:

wstępną ? w terminie do 30 września 2019 r (poniedziałek),

ostateczną ? w terminie do 7 lutego 2020 r. (piątek).

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie, o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

II. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU MATURALNEGO

Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie:

- opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie występowania specyficznych trudności w uczeniu się (wydana nie wcześniej niż po 3 klasie SP i nie później niż do ukończenia SP),

- orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- zaświadczenia lekarskiego (dla przewlekle lub czasowo chorych),

- opinii rady pedagogicznej (§37 i 51 Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r. Dz.U. 228 poz.1491)

Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza uczeń/absolwent przedkłada dyrektorowi szkoły do 30 września 2019r. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2020r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym (niezwłocznie po jego otrzymaniu).

Zdający, który przedłożył opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, ma prawo do oceny arkuszy egzaminacyjnych według dostosowanych kryteriów oceniania, a w przypadku gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i ocenienie arkusza egzaminacyjnego, ma prawo do pisania rozwiązań na komputerze lub maszynie do pisania.

Nie ma możliwości wydłużenia czasu egzaminu dla osób z dysleksją na egzaminie maturalnym.

Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego znajduje się na stronie CKE (www.cke.edu.pl) i u dyrektora/wicedyrektora szkoły.

Zdający, który jest chory, może podczas egzaminu korzystać z leków i sprzętu medycznego (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

EGZAMIN MATURALNY OD 2015 ROKU

Maturzysta ma obowiązek przystąpić do egzaminów

CZĘŚĆ PISEMNA

poziom podstawowy ? 3 przedmioty:

Język polski

Język obcy nowożytny*

Matematyka

poziom rozszerzony ? 1 przedmiot:

Wybrany przez absolwenta ? bez progu zaliczenia

CZĘŚĆ USTNA

Egzamin bez określania poziomu ?dwa przedmioty:

*do wyboru: Język obcy nowożytny*  Język polski
angielski,
niemiecki,
rosyjski,
francuski,
hiszpański,
włoski
   

PRZEDMIOTY DODATKOWE

Obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego pisemnego egzaminu (bez progu zaliczenia)

Możliwość przystąpienia do egzaminów z pięciu kolejnych przedmiotów

język polski matematyka języki obce nowożytne
* lub poziom dwujęzyczny
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
historia wos język regionalny język łaciński i kultura antyczna
biologia chemia fizyka geografia
informatyka filozofia historia sztuki historia muzyki

JĘZYK POLSKI

Część ustna ? bez określania poziomu

/Sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury, w formie monologowej i dialogowej/

Przebieg egzaminu:

- Zdający losuje zadanie składające się z tekstu kultury i związanego z nim polecenia (przygotowanie ok. 15 min.)

- Część I: wypowiedź dotycząca wylosowanego zadania (ok. 10 min.)

- Część II: rozmowa z zespołem przedmiotowym dotycząca tej wypowiedzi (ok. 5 min.)

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Przedmiot obowiązkowy:

- ustny ? bez określania poziomu

- pisemny ? poziom podstawowy

Przedmiot dodatkowy:

- ten sam język ? część pisemna: poziom rozszerzony albo poziom dwujęzyczny

albo

ustny ? poziom dwujęzyczny

+

pisemny ? poziom dwujęzyczny

- inny język ? część pisemna ? poziom rozszerzony albo poziom dwujęzyczny

albo

ustny ? bez określania poziomu

+

pisemny ? poziom rozszerzony

albo

ustny ? poziom dwujęzyczny

+

pisemny ? poziom dwujęzyczny


III. TERMINARZ EGZAMINÓW

Egzaminy ustne ? od 7 do 22 maja 2020 r. (zgodnie z harmonogramem szkolnym)

Egzaminy pisemne

Godzina 9.00:

4.05 język polski ? pp*
5.05 matematyka ? pp
6.05 język angielski ? pp
7.05 matematyka ? pr
8.05 biologia ? pp, biologia ? pr
11. 05 chemia ? pp, chemia ? pr
12. 05 język niemiecki ? pp
13.05 geografia ? pp, geografia ? pr
14.05. język rosyjski ? pp
15.05. język francuski ? pp
18.05 fizyka i astronomia ? pp, fizyka i astronomia / fizyka ? pr
19. 05 język hiszpański ? pp
20. 05 język włoski ? pp, język łemkowski ? pp, język łemkowski ? pr
21.05 języki mniejszości narodowych ? pp, język kaszubski ? pp, język kaszubski ? pr

Godzina 14.00:

4.05 język polski ? pr *
5.05 język łaciński i kultura antyczna ? pp, język łaciński i kultura antyczna ? pr
6.05. język angielski ? pr, język angielski ? dj*
7.05, filozofia ? pp, filozofia ? pr
8.05 wiedza o społeczeństwie ? pp, wiedza o społeczeństwie ? pr
11. 05 informatyka ? pp, informatyka ? pr
12.05 język niemiecki ? pr. język niemiecki ? dj
13.05 historia sztuki ? pp. historia sztuki ? pr
14.05 język rosyjski ? pr. język rosyjski ? dj
15.05 język francuski ? pr, język francuski ? dj
18.05 historia ? pp, historia ? pr
19.05 język hiszpański ? pr, język hiszpański ? dj
20.05 język włoski ? pr, język włoski ? dj
21.05 języki mniejszości narodowych ? pr, wiedza o tańcu ? pp, wiedza o tańcu ? pr, historia muzyki ? pp, historia muzyki ? pr

 

EGZAMINY W TERMINIE DODATKOWYM od 1-19 czerwca 2020r.

Kiedy można przystąpić?

Przypadki losowe: śmierć osoby bliskiej, wypadek w rodzinie, pożar, powódź, awarie komunikacyjne udokumentowane przez odpowiednie organy

Czasowo niesprawni i chorzy

Udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców/opiekuna prawnego należy złożyć dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu egzaminu /wzór załącznika na stronie CKE/

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM NA STRONIE CKE i OKE POZNAŃ

Przekazanie wyników do szkół ?3 lipca 2020r.

IV. WYNIKI EGZAMINÓW

Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej. Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik obowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym nie wpływa na zdanie matury. Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy przedmiot podstawowy, mogą przystąpić do egzaminu ?poprawkowego? z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w sierpniu tego samego roku.

Termin egzaminu ustala Dyrektor CKE.

V. EGZAMINY POPRAWKOWE

Do egzaminu poprawkowego przystępują zdający, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do wszystkich egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Do 10 lipca 2020 r. zdający składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną. Egzamin pisemny odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. (wtorek, godz. 9:00). Egzamin ustny odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia 2020 r. Wyniki 11 września 2020 r. Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie zamieszczona na stronie www.oke.poznan.pl oraz można ją uzyskać w sekretariacie lub na stronie www szkoły. Absolwent, który nie zdał egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić ponownie do egzaminu z tych przedmiotów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w okresie 5 lat od daty pierwszego egzaminu.

VI. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu bądź zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej. Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego w części ustnej lub części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu zdający otrzymuje wynik ?0%?. ODBIÓR W SZKOLE 3 LIPCA OSOBIŚCIE LUB PRZEZ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ UPOWAŻNIENIE.

VII. UNIEWAŻNIENIE EGZMINU

Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:

- stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu,
- stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu,
- stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej,
- zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu (w tej sytuacji zdającemu nie odnotowuje się wyniku ?0? na świadectwie dojrzałości).

UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA PRZEZ ABSOLWENTA UZASADNIONYCH ZASTRZEŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

Absolwent może, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie wyjaśnień dotyczących wniesionego zastrzeżenia.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie absolwenta o wyniku rozstrzygnięcia.

VIII. WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości.

Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Po dokonanym wglądzie absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu .

Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do okręgowej komisji egzaminacyjnej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku .

IX. ODWOŁANIE DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO

Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów .

Dyrektor OKE może w wyniku wniesionego odwołania dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów lub przekazać odwołanie Dyrektorowi CKE, który przekazuje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem.

Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora OKE do dyrektora CKE. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora CKE, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych. Rozstrzygnięcie jest ostateczne.

X. PODWYŻSZANIE WYNIKU EGZAMINU

UWAGA!!!

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, ma prawo w ciągu 5 lat ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego. Należy pamiętać o złożeniu deklaracji!

Autor: Maciej Patelski   
Poprawiony: poniedziałek, 03 lutego 2020 20:31
 
Copyright © 2012-2020 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.