RANKING PERSPEKTYW

brazowe-liceum-2020

Najnowsza galeria

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

JEDNODNIÓWKA 2017

"OGÓLNIaK" 5(10) - 2015

RODO (GDPR)

RODO

Aktualności
Informacje dla maturzystów PDF Drukuj Email
Autor: Maciej Patelski   
poniedziałek, 03 lutego 2020 00:00

I. DEKLARACJA

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:

wstępną ? w terminie do 30 września 2019 r (poniedziałek),

ostateczną ? w terminie do 7 lutego 2020 r. (piątek).

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie, o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

II. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU MATURALNEGO

Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie:

- opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie występowania specyficznych trudności w uczeniu się (wydana nie wcześniej niż po 3 klasie SP i nie później niż do ukończenia SP),

- orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- zaświadczenia lekarskiego (dla przewlekle lub czasowo chorych),

- opinii rady pedagogicznej (§37 i 51 Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r. Dz.U. 228 poz.1491)

Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza uczeń/absolwent przedkłada dyrektorowi szkoły do 30 września 2019r. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2020r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym (niezwłocznie po jego otrzymaniu).

Zdający, który przedłożył opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, ma prawo do oceny arkuszy egzaminacyjnych według dostosowanych kryteriów oceniania, a w przypadku gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i ocenienie arkusza egzaminacyjnego, ma prawo do pisania rozwiązań na komputerze lub maszynie do pisania.

Nie ma możliwości wydłużenia czasu egzaminu dla osób z dysleksją na egzaminie maturalnym.

Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego znajduje się na stronie CKE (www.cke.edu.pl) i u dyrektora/wicedyrektora szkoły.

Zdający, który jest chory, może podczas egzaminu korzystać z leków i sprzętu medycznego (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

EGZAMIN MATURALNY OD 2015 ROKU

Maturzysta ma obowiązek przystąpić do egzaminów

CZĘŚĆ PISEMNA

poziom podstawowy ? 3 przedmioty:

Język polski

Język obcy nowożytny*

Matematyka

poziom rozszerzony ? 1 przedmiot:

Wybrany przez absolwenta ? bez progu zaliczenia

CZĘŚĆ USTNA

Egzamin bez określania poziomu ?dwa przedmioty:

*do wyboru: Język obcy nowożytny*  Język polski
angielski,
niemiecki,
rosyjski,
francuski,
hiszpański,
włoski
   

PRZEDMIOTY DODATKOWE

Obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego pisemnego egzaminu (bez progu zaliczenia)

Możliwość przystąpienia do egzaminów z pięciu kolejnych przedmiotów

język polski matematyka języki obce nowożytne
* lub poziom dwujęzyczny
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
historia wos język regionalny język łaciński i kultura antyczna
biologia chemia fizyka geografia
informatyka filozofia historia sztuki historia muzyki

JĘZYK POLSKI

Część ustna ? bez określania poziomu

/Sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury, w formie monologowej i dialogowej/

Przebieg egzaminu:

- Zdający losuje zadanie składające się z tekstu kultury i związanego z nim polecenia (przygotowanie ok. 15 min.)

- Część I: wypowiedź dotycząca wylosowanego zadania (ok. 10 min.)

- Część II: rozmowa z zespołem przedmiotowym dotycząca tej wypowiedzi (ok. 5 min.)

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Przedmiot obowiązkowy:

- ustny ? bez określania poziomu

- pisemny ? poziom podstawowy

Przedmiot dodatkowy:

- ten sam język ? część pisemna: poziom rozszerzony albo poziom dwujęzyczny

albo

ustny ? poziom dwujęzyczny

+

pisemny ? poziom dwujęzyczny

- inny język ? część pisemna ? poziom rozszerzony albo poziom dwujęzyczny

albo

ustny ? bez określania poziomu

+

pisemny ? poziom rozszerzony

albo

ustny ? poziom dwujęzyczny

+

pisemny ? poziom dwujęzyczny


III. TERMINARZ EGZAMINÓW

Egzaminy ustne ? od 7 do 22 maja 2020 r. (zgodnie z harmonogramem szkolnym)

Egzaminy pisemne

Godzina 9.00:

4.05 język polski ? pp*
5.05 matematyka ? pp
6.05 język angielski ? pp
7.05 matematyka ? pr
8.05 biologia ? pp, biologia ? pr
11. 05 chemia ? pp, chemia ? pr
12. 05 język niemiecki ? pp
13.05 geografia ? pp, geografia ? pr
14.05. język rosyjski ? pp
15.05. język francuski ? pp
18.05 fizyka i astronomia ? pp, fizyka i astronomia / fizyka ? pr
19. 05 język hiszpański ? pp
20. 05 język włoski ? pp, język łemkowski ? pp, język łemkowski ? pr
21.05 języki mniejszości narodowych ? pp, język kaszubski ? pp, język kaszubski ? pr

Godzina 14.00:

4.05 język polski ? pr *
5.05 język łaciński i kultura antyczna ? pp, język łaciński i kultura antyczna ? pr
6.05. język angielski ? pr, język angielski ? dj*
7.05, filozofia ? pp, filozofia ? pr
8.05 wiedza o społeczeństwie ? pp, wiedza o społeczeństwie ? pr
11. 05 informatyka ? pp, informatyka ? pr
12.05 język niemiecki ? pr. język niemiecki ? dj
13.05 historia sztuki ? pp. historia sztuki ? pr
14.05 język rosyjski ? pr. język rosyjski ? dj
15.05 język francuski ? pr, język francuski ? dj
18.05 historia ? pp, historia ? pr
19.05 język hiszpański ? pr, język hiszpański ? dj
20.05 język włoski ? pr, język włoski ? dj
21.05 języki mniejszości narodowych ? pr, wiedza o tańcu ? pp, wiedza o tańcu ? pr, historia muzyki ? pp, historia muzyki ? pr

 

EGZAMINY W TERMINIE DODATKOWYM od 1-19 czerwca 2020r.

Kiedy można przystąpić?

Przypadki losowe: śmierć osoby bliskiej, wypadek w rodzinie, pożar, powódź, awarie komunikacyjne udokumentowane przez odpowiednie organy

Czasowo niesprawni i chorzy

Udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców/opiekuna prawnego należy złożyć dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu egzaminu /wzór załącznika na stronie CKE/

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM NA STRONIE CKE i OKE POZNAŃ

Przekazanie wyników do szkół ?3 lipca 2020r.

IV. WYNIKI EGZAMINÓW

Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej. Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik obowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym nie wpływa na zdanie matury. Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy przedmiot podstawowy, mogą przystąpić do egzaminu ?poprawkowego? z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w sierpniu tego samego roku.

Termin egzaminu ustala Dyrektor CKE.

V. EGZAMINY POPRAWKOWE

Do egzaminu poprawkowego przystępują zdający, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do wszystkich egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Do 10 lipca 2020 r. zdający składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną. Egzamin pisemny odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. (wtorek, godz. 9:00). Egzamin ustny odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia 2020 r. Wyniki 11 września 2020 r. Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie zamieszczona na stronie www.oke.poznan.pl oraz można ją uzyskać w sekretariacie lub na stronie www szkoły. Absolwent, który nie zdał egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić ponownie do egzaminu z tych przedmiotów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w okresie 5 lat od daty pierwszego egzaminu.

VI. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu bądź zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej. Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego w części ustnej lub części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu zdający otrzymuje wynik ?0%?. ODBIÓR W SZKOLE 3 LIPCA OSOBIŚCIE LUB PRZEZ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ UPOWAŻNIENIE.

VII. UNIEWAŻNIENIE EGZMINU

Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:

- stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu,
- stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu,
- stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej,
- zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu (w tej sytuacji zdającemu nie odnotowuje się wyniku ?0? na świadectwie dojrzałości).

UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA PRZEZ ABSOLWENTA UZASADNIONYCH ZASTRZEŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

Absolwent może, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie wyjaśnień dotyczących wniesionego zastrzeżenia.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie absolwenta o wyniku rozstrzygnięcia.

VIII. WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości.

Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Po dokonanym wglądzie absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu .

Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do okręgowej komisji egzaminacyjnej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku .

IX. ODWOŁANIE DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO

Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów .

Dyrektor OKE może w wyniku wniesionego odwołania dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów lub przekazać odwołanie Dyrektorowi CKE, który przekazuje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem.

Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora OKE do dyrektora CKE. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora CKE, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych. Rozstrzygnięcie jest ostateczne.

X. PODWYŻSZANIE WYNIKU EGZAMINU

UWAGA!!!

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, ma prawo w ciągu 5 lat ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego. Należy pamiętać o złożeniu deklaracji!

Poprawiony: poniedziałek, 03 lutego 2020 20:31
 
DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PDF Drukuj Email
Autor: Anita Różak   
wtorek, 19 listopada 2019 00:00

pck_10014 listopada uczniowie klas trzecich spotkali się z prezesem Koła PCK w Wągrowcu panem Janem Maćkowiakiem, który w formie pogadanki omówił ideę honorowego krwiodawstwa i korzyści płynące z bycia dawcą.

Zobacz wszystkie zdjącia.

Poprawiony: wtorek, 19 listopada 2019 20:16
 
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PDF Drukuj Email
Autor: Maciej Patelski   
wtorek, 04 czerwca 2019 00:00

pck_100

Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA, w poniedziałek 27 maja, w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyła się uroczystość, podczas której grono osób nagrodzonych zostało złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami: za współpracę z wągrowieckim kołem PCK. Z naszej szkoły brązową odznaką zostały wyróżnione p. Monika Jankowska oraz p. Anita Różak.

Słowa uznania za duże zaangażowanie w działalność wągrowieckiego PCK wyraził Starosta Wągrowiecki - Tomasz Kranc. Uczniom naszej szkoły, za oddaną krew  w roku szkolnym 2018/2019 oraz za realizację programu edukacyjnego ?Super wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby? dla dzieci przedszkolnych i początkowych klas szkoły podstawowej podziękował również Prezes PCK w Wągrowcu Jan Maćkowiak.

 

PCK 2019 Anita 

PCK 2019 Monika

PCK 2019 nagroda

Poprawiony: wtorek, 04 czerwca 2019 14:52
 
ZOSTAŃ DAWCĄ DARU ŻYCIA PDF Drukuj Email
Autor: Anita Różak   
czwartek, 14 grudnia 2017 18:37

pck_100

4 grudnia 2017r. grupa uczniów z klasy 3C odwiedziła PUNKT KRWIODAWSTWA. Po przejściu weryfikujących badań oddali krew, stając się tym samym HONOROWYMI DAWCAMI KRWI.

Zachęcamy do dalszego dzielenia się tym bezcennym lekiem jakim jest KREW.

Zobacz wszystkie zdjęcia >>>

Poprawiony: czwartek, 14 grudnia 2017 19:39
 
KAWAŁEK CIASTA = KAWAŁEK NIEBA (CZYLI POMOC DLA CHORYCH DZIECI) PDF Drukuj Email
Autor: Monika Jankowska   
sobota, 04 listopada 2017 23:00

logo lo

Z okazji Dnia Chłopca SK PCK zaprosiło całą społeczność szkolną do włączenia się w akcję charytatywną: SŁODKA KAWIARENKA.

W piątek - 29. września od dużej przerwy, przy świetlicy odbywała się sprzedaż domowego ciasta i innych słodkości. Zebrane pieniądze przekazano na leczenie podopiecznych fundacji Kawałek Nieba.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem osób, dzięki którym było co sprzedawać i zjeść. Byli to:. Klaudia Bednarek /2C/, Laura Dąbrowska /2D/, Maria Stachowiak /1B/, Kinga Szulczewska /3B/, Agata Komasińska /2A/, Kacper Kujawa /2A/ oraz Angelika Skotarek /2A/.

Dziękujemy!

Poprawiony: niedziela, 05 listopada 2017 20:59
 
WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI - PODZIĘKOWANIA PDF Drukuj Email
Autor: Monika Jankowska   
piątek, 10 marca 2017 00:00

graj muzyka 2017

Miło mi poinformować, iż w ostatnim czasie skarbonki akcji Wyślij pączka do Afryki zostały zasilone przez dodatkowe wpłaty. Tym samym zebraliśmy 830,03 złotych. 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Osobne podziękowania przesyłają również ojcowie Kapucyni i ich podopieczni.

Poprawiony: środa, 08 marca 2017 13:50
 


Strona 1 z 3
Copyright © 2012-2020 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.