Najnowsza galeria

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

JEDNODNIÓWKA 2017

"OGÓLNIaK" 5(10) - 2015

RODO (GDPR)

RODO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 marca 2019 00:00
L.p. Termin

Status

oczekiwanie

w trakcie

zakończone

1. W terminie od 13.05.2019 (poniedziałek) do 31.05.2019 (piątek), do godz. 15:00 należy:
artykuly  zarejestrować się na stronie https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat i po uzupełnieniu danych osobowych wydrukować podanie, które podpisane przez jednego z rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru
artykuly wraz z podaniem dostarczyć 2 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
2. W terminie od 14.06.2019 (piątek) do 19.06.2019 (środa) do godz.15:00 można dokonać zmiany wyboru szkoły lub/i zmiany kolejności wybranych szkół
3. W terminie od 21.06.2019 (piątek) do 25.06.2019 (wtorek) do godz.15:00 należy złożyć:
artykuly oryginał lub poświadczoną przez dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły,
artykuly oryginał lub poświadczoną przez dyrektora kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.
4. 16.07.2019 (wtorek) o godz. 10:00 komisja rekrutacyjna I LO ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, którzy po potwierdzeniu woli podjęcia nauki zostaną przyjęci do liceum oraz li-stę kandydatów niezakwalifikowanych.
5. W terminie do 24.07.2019 (środa) do godz. 13:00 należy potwierdzić wolę uczęszczania do I LO poprzez złożenie:
artykuly
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
artykuly oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.
Jeśli kandydat złożył oryginały w terminie do 25.06.2019, wyraził już wtedy wolę zostania uczniem I LO.
Ponadto,
artykuly  kandydat, który chce uczestniczyć w lekcjach religii / etyki dołącza także oświadczenie woli uczęszczania na te zajęcia, podpisane przez jego rodziców / prawnych opiekunów, (pobierz)
artykuly  kandydat, który nie wyraża woli uczestniczenia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie dostarcza oświadczenie rezygnacji z tego przedmiotu, podpisane przez jego rodziców / prawnych opiekunów, (pobierz)
artykuly  kandydat składa formularz wyboru języków obcych. (pobierz)
(formularze tych oświadczeń można pobrać ze strony internetowej szkoły lub otrzymać w sekretariacie).
6. 25.07.2019 (czwartek) o godz. 13:00 ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 
Rekrutacja uzupełniająca
 
W przypadku, gdyby po zakończonej rekrutacji pozostały w szkole wolne miejsca, można ubiegać się o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej wg następującego harmonogramu:  
7. W terminie od 26.07.2019 (piątek) do 30.07.2019 (wtorek) do godz. 15:00 można składać podania z właściwymi dokumentami takimi jak podczas rekrutacji w pierwszym terminie.
8. 21.08.2019 (środa) o godz. 10:00  zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
9. W terminie od 21.08.2019 (środa) do 29.08.2019 (czwartek) do godz. 13:00  należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty oraz pozostałych dokumentów takich jak podczas rekrutacji w pierwszym terminie.
10. 30.08.2019 (piątek) o godz. 13:00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych do szkoły i nieprzyjętych do szkoły.

Uwagi końcowe

  1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna.
  2. Szkoła nie musi dokonać pełnego naboru.
  3. Jeżeli ilość kandydatów do klas pierwszych nie przekracza limitu miejsc, to po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej o przyjęciu uczniów na wolne miejsca do danego oddziału decyduje dyrektor liceum.
  4. We wszystkich przypadkach nieobjętych regulaminem rekrutacji decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
  5. Ogólne zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora I LO w Wągrowcu z dnia 4 marca 2019r.

(pełen tekst regulaminu rekrutacji oraz inne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły - kliknij)

Autor: Maciej Patelski, Tomasz Dolata, Zespół ds rekrutacji   
Poprawiony: wtorek, 26 marca 2019 21:59
 
Copyright © 2012-2019 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.