REKLAMA

Insta.Ling

Najnowsza galeria

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

JEDNODNIÓWKA 2017

"OGÓLNIaK" 5(10) - 2015

RODO (GDPR)

RODO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 marca 2019 00:00

1. W terminie od 13.05.2019 (poniedziałek) do 31.05.2019 (piątek), do godz. 1500 należy:

artykuly zarejestrować się na stronie https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat i po uzupełnieniu danych osobowych wydrukować podanie, które podpisane przez jednego z rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru

artykuly wraz z podaniem dostarczyć 2 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

2. W terminie od 14.06.2019 (piątek) do 19.06.2019 (środa) do godz.1500 można dokonać zmiany wyboru szkoły lub/i zmiany kolejności wybranych szkół

3. W terminie od 21.06.2019 (piątek) do 25.06.2019 (wtorek) do godz.1500 należy złożyć:

artykuly oryginał lub poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

artykuly oryginał lub poświadczoną przez dyrektora kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4. 16.07.2019 (wtorek) o godz. 1000 komisja rekrutacyjna I LO ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, którzy po potwierdzeniu woli podjęcia nauki zostaną przyjęci do liceum oraz li-stę kandydatów niezakwalifikowanych.

5. W terminie do 24.07.2019 (środa) do godz. 1300 należy potwierdzić wolę uczęszczania do I LO poprzez złożenie:

artykuly oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

artykuly oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Jeśli kandydat złożył oryginały w terminie do 25.06.2019, wyraził już wtedy wolę zostania uczniem I LO.

Ponadto,

artykuly kandydat, który chce uczestniczyć w lekcjach religii / etyki dołącza także oświadczenie woli uczęszczania na te zajęcia, podpisane przez jego rodziców / prawnych opiekunów, (pobierz)

artykuly kandydat, który nie wyraża woli uczestniczenia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie dostarcza oświadczenie rezygnacji z tego przedmiotu, podpisane przez jego rodziców / prawnych opiekunów, (pobierz)

artykuly kandydat składa formularz wyboru języków obcych. (pobierz)

(formularze tych oświadczeń można pobrać ze strony internetowej szkoły lub otrzymać w sekretariacie).

6. 25.07.2019 (czwartek) o godz. 1300 ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.


Rekrutacja uzupełniająca

W przypadku, gdyby po zakończonej rekrutacji pozostały w szkole wolne miejsca, można ubiegać się o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej wg następującego harmonogramu:

7. W terminie od 26.07.2019 (piątek) do 30.07.2019 (wtorek) do godz. 1500 można składać podania z właściwymi dokumentami takimi jak podczas rekrutacji w pierwszym terminie.

8. 21.08.2019 (środa) o godz. 1000  zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

9. W terminie do 21.08.2019 (środa) do 29.08.2019 (czwartek) do godz. 1300  należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych dokumentów takich jak podczas rekrutacji w pierwszym terminie.

10. 30.08.2019 (piątek) o godz. 1300 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych do szkoły i nieprzyjętych do szkoły.

 

Uwagi końcowe

  1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna.
  2. Szkoła nie musi dokonać pełnego naboru.
  3. Jeżeli ilość kandydatów do klas pierwszych nie przekracza limitu miejsc, to po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej o przyjęciu uczniów na wolne miejsca do danego oddziału decyduje dyrektor liceum.
  4. We wszystkich przypadkach nieobjętych regulaminem rekrutacji decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
  5. Ogólne zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora I LO w Wągrowcu z dnia 4 marca 2019r.
Autor: Maciej Patelski, Tomasz Dolata, Zespół ds rekrutacji   
Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2019 17:32
 
Copyright © 2012-2019 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.